Loading color scheme

ዋናው ቢሮ በዋነኛነት የሚያከናወናቸው አገልግሎቶች

ቤተ ክርስቲያኒቷ አገልግሎቷን የምታካሂደው ከአባላት በሚሰበሰብ አሥራት፣ መባና ስጦታ ሲሆን አጥቢያዎች ላሉባቸው ክልሎችና ለዋናው ቢሮ በየወሩ ከገቢያቸው ጋር የተገናዘበ በመቶች የተሰላ መዋጮ በመላክ በክልል ጽ/ቤቶችና በዋናው ቢሮ የሚካሄዱት አገልግሎቶች ይደግፋሉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአገር ውስጥና በውጪ አገር የሚኖሩ የቤተ ክርስቲያናችን አባላትን በተለያዩ መንገዶች ድጋፍ ያደርጋሉ፡፡

  • የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ዋናው ቢሮ በዋነኛነት የሚያከናወናቸው አገልግሎቶች፡-
  • የወንጌል ሥርጭትና ቤተ ክርስቱያን ተከላ
  • ያመኑት በደቀመዛሙርትነት ሕይወት እንዲያድጉ ማገልገል
  • የቤተ ክርስቲያኒቱን አንነት መጠበቅ ሲሆኑ እነዚህን አገልግሎቶች ከላይ በተጠቀሱት የአገልግሎት ክፍሎች አማካይነት እያከናወነ ይገኛል፡፡ በአጠቃላይ የመሠረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ሶስት የአገልግሎት የትኩረት አቅጣጫዎች አሏት፡-
  1. የወንጌል ሥርጭት
  2. ደቀመዛሙርትን ማፍራት
  3. መሪዎችን ማሳደግ

እነዚህን የአገልግሎት የትኩረት አቅጣጫዎች ቤተ ክርስቲያኒቱ ባሏት መዋቅር ከሥርጭት ጣቢያ አንስቶ እስከ ዋናው ቢሮ ተግባራዊ እንዲሆኑ ታስቦ ነው፡፡